niedziela, 16 stycznia 2011

Zasłużonemu w wojnie pruskiej nadaje się...

Maxgall [pozdrawiam i bardzo dziękuję Robercie!] przypomniał mi ostatnio podczas wymiany maili o ciekawym zbiorze dostępnym w AGAD, a dokładniej na stronie internetowej archiwum. Chodzi tu o serię dokumentów których oryginały spoczywają w Riksarkivet w Sztokholmie:
Poniżej pozwoliłem sobie zacytować kilka nadań ziemskich dla żołnierzy koronnych zasłużonych w czasie wojny pruskiej. Gdzie to możliwe, starałem się zidentyfikować w jakiej jednostce służył uhonorowany żołnierz. Niestety dwóch rotmistrzów jest mi nieznanych (toż to plama na honorze...), postaram się jednak zbadać tą kwestię i uzupełnić informację.
1628.07.07
Zygmunt III Waza, król Polski etc., nadaje dobra po zmarłym Kasprze Kosibie, mieszkańcu Krosna, przypadłe skarbowi królewskiemu prawem kaduka, Wojciechowi Razewicowi, żołnierzowi królewskiemu spod chorągwi Mikołaja Kossakowskiego, starosty wiskiego – Mikołaj Kossakowski dowodził w okresie 1626-1629 chorągwią husarii.
1628.07.21
Zygmunt III nadaje urząd podczaszego wołyńskiego, wakujący po śmierci Jana Wyleżyńskiego, Adamowi Kisielowi z Brusiłowa, nagradzając jego odwagę okazaną w wyprawach wołoskiej i pruskiej, w której Kisiel uczestniczył jako rotmistrz – niestety tego rotmistrz z wojny pruskiej nie kojarzę...
1628.07.29
Zygmunt III nadaje Janowi Szywicowi, żołnierzowi królewskiemu, służącemu pod rotmistrzem Kossakowskim, pewną sumę pieniędzy, przypadłą prawem kaduka skarbowi królewskiemu po śmierci Hieronima i Samuela Trepków i ich siostry Agnieszki – może chodzić o wspomnianego powyżej Mikołaja Kossakowskiego, ewentualnie o Andrzeja Kossakowskiego, który dowodził od 1626 roku chorągwią rajtarii kwarcianej.
1629.02.07
Zygmunt III zapisuje wieś Wiśniowo w województwie chełmińskim i inne dobra pozostałe po zdrajcy Albercie Finku, zwolenniku Gustawa II Adolfa, Pawłowi Zakrzewskiemu, żołnierzowi królewskiemu spod chorągwi rotmistrza Mikołaja Gniewosza, który zasłużył się w wyprawie pruskiej – nie wiem niestety czy chodzi o chorągiew arkabuzerii Gniewosza (w służbie od 162.) czy też jego chorągiew husarii (w służbie w 1629 roku).
1629.02.08
Zygmunt III nadaje sołectwa po zdrajcach Baranie ze wsi Legnowo w starostwie kościerzyńskim i Grzegorzu ze wsi Stamisła w starostwie człuchowskim, którzy dobra te trzymali wbrew prawu, a które obecnie przypadły skarbowi królewskiemu prawem kaduka, Marcjanowi Chełniowskiemu, żołnierzowi królewskiemu spod chorągwi starosty winnickiego, który to Chełniowski odznaczył się w wyprawie pruskiej – starosta winnicki to Adam Kalinowski, w kampanii pruskiej dowodził kwarcianą chorągwią husarii.
1629.02.22
Zygmunt III nadaje dobra, przypadłe skarbowi królewskiemu po śmierci Stanisława Lisowskiego, Gabrielowi Witkowskiemu, który odznaczył się w wyprawie pruskiej pod rotmistrzem Stefanem Wieruskim – osoba tego rotmistrz także nie jest mi znana...
1629.02.24
Zygmunt III nadaje dobra po zmarłej Katarzynie Meier Blomberg, mieszczce z Nowego, wdowie po Janie, przypadłe skarbowi królewskiemu prawem kaduka, Stanisławowi Wolskiemu, żołnierzowi królewskiemu, który służył pod komendą podkanclerzego Tomasza Zamoyskiego w wyprawie pruskiej – zapewne chodzi o kwarcianą chorągiew husarii Tomasza Zamoyskiego.
1629.02.23
Zygmunt III daje w dożywotnie użytkowanie Wojciechowi Kownackiemu, żołnierzowi spod chorągwi Stanisława Potockiego, kasztelana kamienieckiego, sołectwo we wsi Biskupice w powiecie lelowskim, w wojewdztwie krakowskim, wakujące po śmierci Marcina Reszki Pokornego – Stanisław Potocki dowodził kwarcianą chorągwią husarii.
1629.02.20
Zygmunt III przyznaje sumę 600 złotych Adrianowi Achersdorff, żołnierzowi spod chorągwi Henryka Schmoellinga, rotmistrza królewskiego i starosty orelskiego, którą to sumę przekazali bracia Jan Łukasz i Engelbert von Mossen Michałowi Brunow na drodze hipoteki. Król wzywa Michała Brunow do wypłacenia tejże sumy – chodzi tu o rajtarską chorągiew Henryka Szmelinga, walczącą pod Gniewem w 1626 roku.
1629.09.20
Zygmunt III nadaje dobra po Samuelu Zarębie, przypadłe skarbowi królewskiemu prawem kaduka, Jerzemu Lowczyckiemu, rotmistrzowi, który odznaczył się w wyprawie pruskiej – Jerzy Łowczycki dowodził chorągwią jazdy kozackiej.
1629.11.17
Zygmunt III nadaje w dożywocie sołectwo we wsi Lipniki w starostwie oświęcimskim Baltazarowi Malińskiemu, żołnierzowi weteranowi, który zasłużył się w wyprawie pruskiej jako vicerotmistrz piechoty wybranieckiej
1629.11.02
Zygmunt III nadaje dobra pozostałe w Śniatyniu po Mardyrosie Persie, przypadłe skarbowi królewskiemu prawem kaduka, Maciejowi Gruszeckiemu, żołnierzowi spod chorągwi Tomasza Zamoyskiego, zasłużonemu w wyprawie wołoskiej i pruskiej – znów chodzi zapewne o kwarcianą husarię Zamoyskiego.
1630.08.28
Zygmunt III zgadza się, by Otton a Medon, podkomorzy parnawski i dworzanin królewski, oraz Katarzyna Rappe, jego żona, scedowali prawa dożywotnie do wsi Januszów w województwie pomorskim Reinholdowi a Rozen, pułkownikowi – Reinhold Rosen był oberszterem regimentu piechoty cudzoziemskiej, w służbie od 1629 roku.
1630.12.31
Zygmunt III udziela zgody Januszowi Rakowskiemu, podkomorzemu wiskiemu, na odstąpienie dożywotnich praw do młyna i wójtostwa w mieście Radziłowie w powiecie wiskim Pawłowi Zakrzewskiemu, który walczył pod Janem Zamoyskim i Janem Karolem Chodkiewiczem, a w wyprawie pruskiej pod Łukaszem Żółkiewskim, starostą kałuskim i Mikołajem Gniewoszem – chorągiew Łukasza Żółkiewskiego to kwarciana husaria,  o Gniewoszu napisałem powyżej.
1631.02.10
Zygmunt III nadaje sołectwo we wsi Rywałd w starostwie radzyńskim, wakujące po śmierci Feliksa Wieckiego, Mikołajowi Leszczyńskiemu, który uczestniczył w wielu wyprawach, także ostatniej przeciwko Gustawowi II Adolfowi, pod chorągwią Działyńskiego, starosty pokrzywnickiego – Jan Działyński od 1626 roku był rotmistrzem chorągwi husarskiej.
1631.03.04
Zygmunt III nadaje dobra po Krzysztofie Zaleskim z Sanoka, który podawał się za szlachcica, przypadłe skarbowi królewskiemu prawem kaduka, Adamowi Skrzydłowskiemu, żołnierzowi królewskiemu spod chorągwi Tomasza Zamoyskiego, który odznaczył się w wyprawie pruskiej – po raz kolejny żołnierz spod husarskiego znaku Zamoyskiego.
1631.03.13
Zygmunt III potwierdza prawo wybranieckie Tymkowi Boryńskiemu z Urynowicz, Loizie, Lewce z Lubohory, Wasylowi Kowalowiczowi z Gnili, Iłkowi Szeniucie z Wiśnicki ze starostwa samborskiego, za zasługi poczynione w wyprawach wołoskiej, inflanckiej i pruskiej. Król podaje to do wiadomości wszystkich, a w szczególności Hermolausa Ligęzy z Bobrka, podskarbiego koronnego, starosty samborskiego – tym razem chodzi o piechurów wybranieckich.
1631.10.21
Zygmunt III daje w dożywocie młyn we wsi Buda w starostwie wałeckim, po śmierci Marcina i Stanisława Polęckich, młynarzy, Wawrzyńcowi Cechowskiemu, żołnierzowi spod chorągwi rotmistrza Moczarskiego – Mikołaj Moczarski dowodził chorągwią jazdy kozackiej – lisowczyków.
1631.10.20
Zygmunt III nadaje w dożywocie kopalnię rudy zwaną Sroczyńska w starostwie radoszyckim, żołnierzowi Wacławowi Hadborowi i jego żonie, Dorocie Chomętowskiej, za zasługi oddane przez Hadbora w wyprawie moskiewskiej, inflanckiej i wołoskiej pod Janem Karolem Chodkiewiczem oraz w wyprawie pruskiej pod Marcinem Kazanowskim, kasztelanem halickim – Marcin Kazanowski dowodził w toku wojny kwarcianą chorągwią husarii.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz